Sta naast Israël!

Van wie is het land Israël? Deel 2

16 nov 2023 | Achtergrond

In deel 1 van deze serie hebben we vanuit diverse kanten gekeken naar het land Israël. Deze keer is de aanvlieg route de Bijbel. De Bijbel, het levende woord van God, altijd een goede gids om te gebruiken! De bijbel geeft drie keer precies aan wie er welke grond heeft gekocht! Dat is van belang denk ik, tot op de dag van vandaag.

Hebron

Genesis 23
Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot,
over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren.

Abraham koopt een grot om zijn geliefde vrouw Sara te begraven. Hij mag de grot en het land eromheen voor niets hebben, maar dat wil Abraham niet! In Genesis 23 zijn we allen getuigen van de koop van een akker en een grot voor 400 sikkel. We lezen ook waar het eerste stuk grond beloofde land lag. Dit wordt zelfs precies beschreven: bij Machpela, tegenover Mambre, het tegenwoordige Hebron.
Abraham woonde er nog een periode, maar nadat ze naar Egypte gingen is de bezet gebied geworden. Jozua veroverd Hebron weer. Later wordt deze plek aan Kaleb gegeven, als erfelijk bezit.
En nog later zo lezen we in 2 Samuel 2 wordt David koning van Hebron, 7 jaar was hij daar koning (koning van Juda), voordat hij naar Jeruzalem trok om Koning van Israël te worden!

Bijbels en juridisch gezien staat het onomstotelijk vast, Hebron hoort bij Israël, gekocht en betaald door Abraham.

Jeruzalem

1 Kronieken 21
David gaf daarop aan Ornan voor die plaats in gewicht zeshonderd sikkel

David koopt de dorsvloer van Ornam als gevolg van een zonde van David. Ook David mag de dorsvloer voor niets hebben, maar ook hij weigert. En wederom zijn we getuige van de koop, nu van een dorsvloer. Op deze plek bouwt David een altaar. Later in de bijbel blijkt het te gaan om de berg waar de tempel op gebouwd wordt. De plek waar Gods Naam zal wonen. De tempel is het hart van Jeruzalem, Jeruzalem is het hart van Judea & Samaria, Judea & Samaria, het hartland, is het hart van Israël. En Israël is het hart van de wereld, de navel van de wereld!
Het midden van het midden dus!

Bijbels en juridisch gezien staat het onomstotelijk vast, Jeruzalem hoort bij Israël, gekocht en betaald door David.

Sichem

Genesis 33
Jakob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaän ligt, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was; en in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op.
Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor honderd geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem.

Jakob koopt een stuk land bij Sichem (tegenwoordig noemt men dat Nablus). In tegenstelling tot de vorige koop overeenkomsten kon Jacob dit stuk land niet voor niets krijgen! Hij koopt de grond waar zijn tenten op staan, dat is alles. Opmerkelijk is dat Jacob zegt op het moment dat hij gaat sterven en zijn kinderen bijeen roept, dat het Jozef is die dit stuk land erft. Uiteindelijk zal Jozef juist daar op die plek worden begraven. Vlak voor het dal dat ligt, tussen de berg van de zegen en de berg van de vloek, bij Sichem!

Bijbels en juridisch gezien staat het onomstotelijk vast, Sichem hoort bij Israël, gekocht en betaald door Jacob.

Probleem gebieden?

De wereld, de verenigde naties, de media benoemen deze plaatsen betwiste gebieden. Men vind het probleem gebieden, die niet van Israël zijn. Men vind dan ook dat Israël deze gebieden moet “terug geven”. Bijbels gezien is het helemaal geen vraag van wie deze gebieden zijn. Ze kunnen dan ook niet worden weggeven. Hebron & Sichem (=Nablus) zijn al twee steden die verboden zijn voor Joden, ze vallen onder zogenaamd A gebied, onder beheer van de P.A. Het graf in Hebron kan nog worden bezocht, maar er is altijd strijd. De tombe van Jozef is niet te bezoeken, alleen op gezette tijden en onder strenge bewaking van het leger wordt deze plek nog bezocht door Joden.
Oost Jeruzalem wil de wereld ook “terug geven” een gedeelde hoofdstad…. Dus niet alleen het land moet worden verdeeld, maar ook de hoofdstad. En let op, want Oost Jeruzalem is een bedrieglijke naam in de media, want er wordt mee bedoeld: Noord, Oost en Zuid Jeruzalem!!! In Oost Jeruzalem liggen in ieder geval het tempelplein, de Westmuur (klaagmuur), het Koningsdal en de Olijvenberg. Hoe zouden deze plekken nou kunnen worden weggegeven? Ze zijn van Israël, dat heeft God zelf bepaald!

Tenslotte

Het is geen toeval denk ik, dat juist deze steden en deze gekochte en betaalde gebieden zogenaamd betwist zijn. De duistere machten kennen het belang van deze gebieden. Deze machten zullen er alles aan doen om ze in hun bezit te krijgen, om Gods heilsplan te verstoren. Israël is namelijk het land van God, zoals herhaaldelijk te lezen is in de Bijbel (bv. Gen. 28:13 of Joël 3:2), en Hij heeft het land gegeven aan Israël (Gen. 28:13). Zijn plan, Zijn beloftes en Zijn wil zal echter geschieden!

In Joel 3 (of 4, dat hangt van uw vertaling af) staat het al geschreven: “Mijn land hebben zij verdeeld.” Dit wordt de volkeren zeer kwalijk genomen door God! Lees maar verder in Joel, God zal een rechtszaak tegen ze voeren en dat wat ze het land en het volk Israël hebben aangedaan zal terugkeren op hun eigen hoofd.

Nieuwsbrief